December 06, 2014

एक गाणं...

एक गाणं आहे.. ते फक्त आणि फक्त deadly गाणं आहे..

माफ करा.. ते गाणं छानबीन नाहीये बरं का.. गोड वगैरे तर मुळीच नाहीये..

ते गाणं काळजावरून फक्त धारदार सुरा चालवतं.. ते गाणं पोटात खोल खड्डा पाडतं..

या गाण्यात नुसता अंधार नाहीये.. तर अंधाराला पुर आलेला आहे.. या गाण्यात अवेळी चुकचुकणारी अपशकुनी पाल आहे....!

या गाण्याला घरातल्या चिल्ल्यापिल्ल्यांचा कोलाहल हवा आहे.. त्यांची मजा मजामस्ती,गडबडगुंडा हवा आहे...

हे गाणं अंधाराला घाबरतं.. अंधारलेल्या वाटांना घाबरतं......

या गाण्याचे शब्द आहेत...

या चिमण्यांनो परत फिरा रे..

काही काही गाणी साफ भकास करतात तुम्हाला.. ही ताकद सुरांची.. ही ताकद शब्दांची..!

आपलं मराठी संगीत किती श्रीमंत आहे, किती समृद्ध आहे याचं वर्णन निदान मी तरी करू शकत नाही..!

धन्यवाद...

-- तात्या अभ्यंकर..

No comments: